Regulamin odwoływania i zwrotów - konsultacje online

1. Definicje

Usługodawca dalej określony jako Specjalista – Beata Pala Specjalista z zakresu dietetyki klinicznej, diet mentoringu i diagnostyki medycznej, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Beata Pala, ul. Kawodrzańska 89, 42-200 Częstochowa, NIP: 5731463094 adres e-mail do kontaktu: ddbeatapala@gmail.com, tel.: +48 883710707.
Pacjent/Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 

2. Odwołanie Konsultacji online, nieuczestniczenie w Konsultacji online przez Pacjenta lub późne przybycie na Konsultację online przez Pacjenta

Pacjent/Klient może odwołać Konsultację online do 12 godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia. W celu odwołania Konsultacji online, Pacjent/Klient może użyć maila, nr telefonicznego Specjalisty lub może odwołać Konsultację online za pomocą komunikatora Messenger, WhatsApp. Opłaty za Konsultację online zapłacone przez Pacjenta/Klienta z góry zostaną w takim przypadku zwrócone przez Specjalistę, przy czym zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia odwołania Konsultacji online. Opłata zostanie zwrócona przez Specjalistę taką samą metodą, jaką użył Pacjent/Klient do uiszczenia opłaty za Konsultację online chyba, że Pacjent/Klient i Specjalista ustalą inaczej. Specjalista upoważniony jest do zatrzymania nie więcej niż 5% wysokości opłaty stanowiącej koszty dokonania zwrotu.

W przypadku, gdy:
(i) Pacjent/Klient odwoła Konsultację online na mniej niż 12 godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia,
(ii) Pacjent/Klient nie uczestniczy w Konsultacji online lub
(iii) Pacjent/Klient spóźnia się do Konsultację online co najmniej 10 minut, Konsultacja zostanie odwołana.
Specjalista zachowuje prawo do pobrania wszelkich należnych za Konsultację online opłat, co oznacza, że Pacjent/Klient jest zobowiązany do ich uiszczenia na rzecz Specjalisty,

Pacjent/Klient nie otrzyma zwrotu zapłaconej z góry opłaty za Konsultację online.

Konsultacja zostaje odwołana w przypadku, gdy Pacjent/Klient nie dokona opłaty konsultacji online na 48h przed konsultacją.

3. Odwołanie Konsultacji online, nie uczestniczenie w Konsultacji online przez Specjalistę lub późne przybycie na Konsultację online przez Specjalistę

W przypadku, gdy:
(i) Specjalista odwoła Konsultację online,
(ii) nie uczestniczy w Konsultacji online lub (i) spóźnia się co najmniej 60 minut w Konsultacji online, opłaty uiszczone przez Pacjenta/Klienta z góry zostaną zwrócone przez Specjalistę, w terminie 14 dni od dnia odwołania Konsultacji online. Opłata zostanie zwrócona przez Specjalistę taką samą metodą, jaką użył Pacjent/Klient do uiszczenia opłaty za Konsultację online chyba, że Pacjent/Klient i Specjalista ustalą inaczej.

Pacjent/Klient nie ma jednak prawa do otrzymania zwrotu opłaty, jeżeli:
(i) odwołanie Konsultacji online, (i) nieuczestniczenie w Konsultacji online lub (i) spóźnienie Specjalisty było uzgodnione z Pacjentem/Klientem.

4. Zasady dodatkowe

W przypadku wystąpienia innych sytuacji niż opisanych w pkt 2 i 3, Pacjent/Klient nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu Opłat zapłaconych za Konsultację online.
Pacjent/Klient musi zwrócić się bezpośrednio do Specjalisty o zwrot wszelkich opłat.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub reklamacji związanych ze zwrotami opłat, Pacjent/Klient musi skontaktować się bezpośrednio ze Specjalistą.